APT - APT Key HTTP

sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv C0A52C50

Relevant part hkp://xxx:80