AWS - S3

S3

aws s3 cp s3://xxx/secrets.tar.gz .
tar zxvf secrets.tar.gz